Zapp's Pretzel Stix, Jazzy Honey Mustard, New Orleans Style, Sinfully Seasoned 16 Oz