Skoal Smokeless Tobacco, X Tra Mint, Long Cut 1.2 Oz

100% American tobacco. Tax class M. A pinch better since 1934. Guaranteed fresh. Skoal.com.